اراك

اراك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا صحرائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :106
نمونه دولتي
نمونه رویش
فائزه طالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
نمونه کوثر
ارمان لطیفی فرد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
حسام الدین ذاکری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی
امیررضا بختیاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین غفاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
فریال نعمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
سروش محمودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
علامه حلی
دانیال محمدپورداودآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
آرش خلیلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
شهید مطهری
پرنیان کیهانی راد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان1
فرهاد حاج علی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
علامه حلی
پارسا گلمحمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
شهید مطهری
زهرا احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
یگانه کارچانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرهام مغازه ای
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمدرضا طالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی
علی رضا شیرایی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه حلی
محمدمهدی مقدمی نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
مریم تیموری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه رویش
محمد مهدی تصدقی نیا
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
صبا میری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه رویش
آیلار صلحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه رویش
ایمان حاجی بیگی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
مهدی شمشیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
شهرزاد صفری مقدم
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان2
مهسا بهروزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه رویش
ابوالفضل هفته خانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
رژین یاوری زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه کوثر
حسین علیدادی دینه کبودی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی
رومینا احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان1
یگانه خلیلی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدمهدی موسوی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
رضا اسکندری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
امین رضا عبدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلی
سالار عسگری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
عرشیا ملکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
گلسا سادات میرطالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه رویش
امیررضا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه محمد حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرعلی بیات
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا نوروزی داینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان1
ستایش ابراهیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه کوثر
فاطمه علی همتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه رویش
محمدمهدی جوخواست
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
شهید مطهری
مهتاب میرزایی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان2
الهام قربانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
دیانا جلالوندی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
نیکا قادری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
پرهام بهزاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
آیلین علی زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
سپهر خامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهید مطهری
تقی نجاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
ارغوان اصلانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
صبا نعمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
دانیال آخانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مطهری
علی کریمی مهرآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مطهری
ستایش محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه رویش
درسا مهرپرور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدی رضائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
مریم ایرانیان آرانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
صبا رحمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
علیرضا فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
زهرا عسکری مجد آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
دیبا خرمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
حورا مبارکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه گودرزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه رویش
مرتضی غریبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4309
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حاج محمد رضا کاظمی
یگانه دلاوری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه کوثر
پرنیا ناطقی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه زنگارکی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
آروین ‌لک
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهید مطهری
فاطمه فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
مارال ده نمکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه رویش
رضا غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
ستایش حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
حدیثه امیرآبادی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه کوثر
پرهام امینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
محدثه امیرآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه کوثر
یاسمن حاجی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
ثمر صالحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 3893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه رویش
بهار کریمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان2
یاسمن صالحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه فرشتگان-هنرستان
دانیال علائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
شهید مطهری
پانیذ راهزانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه کوثر
علی قدمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی (حاج ترابی)
محمدمهدی زمانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
امام خمینی