ديواندره

ديواندره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


متین ایازی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
فارابی
شمیسا گلی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
یاسین رکابدار
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فارابی
اریسا طهماسبی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
محمد خالدیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فارابی
زهرا کریمیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
نافع سلیمانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فارابی
فرزین اسماعیلی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فجر