كامياران

كامياران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


هلیا گرگانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
سروش محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
آرینا فریدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
پریا قربانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
پریا صادقی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
هستی پرویزی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 3746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
طنین شکری
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه اندیشه