بانه

بانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


پرستو طالبی خیبری
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
فرزانگان
مینو محمدی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نیایش
سارو محمدی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
زانست