قروه

قروه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدرضا صفائی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
احمدی روشن
ژینا کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 7027
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان
حمید رضا محمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرین سلطانی فعله گری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
احمدی روشن
مبینا فرهنگیان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کرمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی مقیمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
میلاد معتمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
احمدی روشن
علی اوسطی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
احمدی روشن
مهدی کاکه جانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
احمدی روشن
مبینا اوسطی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه عبدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
غزل نیک بین
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آی لار ضیائی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین زارعی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
احمدی روشن
علی محمد مالکی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی