سقز

سقز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سیدمبین هاشمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیانوش رزوان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
شهید بهشتی
کوثر باغدار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان
محمد فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
فجر
محمد امیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6549
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهید بهشتی
میلاد سلامت
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهید بهشتی
بابک رضائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امین زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
فجر
آلاء رضازاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
الزهرا
اوژین رسولی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
سیده سودابه حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
زانا ولی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان سعیدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
فجر
ایوب تیموری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
کمند محمدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
نگین فیض اله بیگی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
الزهرا
کیان محمدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
ثناء محمدپناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
سونیا جلالی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
هاوژین شاکرمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا کریمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان نادری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فجر
مهسا سعادت
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیر اولی زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
سیاوش ستوده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
سیدمحمد قریشی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
زانا رسولی آذر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
نوید حبیبی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
سینا گنجعلی بابامیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
یوسف فقیهی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سینا بهرامپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
ماهان شریفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
فجر
پارسا خضری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
مازیار مصطفوی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فجر
عسل صدیقیانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سنا امانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
کیان نجومی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
سنا بابائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
سینا شانسخه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
فجر