مريوان

مريوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


اسرا قطبی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
شایستگان
ژوان هوشیاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
شایستگان
شقایق ملکی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
شایستگان
آریا الیاسی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6526
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
فرزانگان
سروش قادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
احمد رستمیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا شوکتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
فرزانگان
شاهد صفری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
فرزانگان
آریا حیدری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ارشیا حسن زاده
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
مرشد ادوای
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
طهورا معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
ناریا یعقوبی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
محمدسامان درخشانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ناریا انصاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
کیمیا محمودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شایستگان
ژینا احمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شایستگان