گاليكش

گاليكش - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


بهاره کرمانی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
نگار امین پور
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
علی امینی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
نسرین آرتقی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
زهرا خسروی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
سیده فاطمه حسینی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره