راميان

راميان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه زهرا یازرلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا نظری
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان