دلند

دلند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیر رضا مهاجر وطن
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 3915
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
سونیا عرب ابویی
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا ناظری مقدم
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 3925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
امیر حسین ناظری مقدم
نهم - دلند
میانگین تراز کانونی: 3611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین (ع)