كلاله

كلاله - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حلیمه بارانی قیمتی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :134
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
عرفان سارانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
الهه احمدی موسی آباد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
علی بهنام راد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
معراج قربانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
عبدالعلیم پولادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4071
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
رضوان تجدد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محمدصادق آوردین
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
محمداقبال شروزاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
مهدیه اکبری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
رادین عطائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
محمدمهدی عبداللهی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
مائده بشکول
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
امیرعلی محمدزاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4637
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
آصف شیخی زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
حنیف مخدوم زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
مهران کندلی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
سارا ارازیان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محسن امان نفس
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
امیرحسین آزادمهر
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
ساجده میرزائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
آیدا ایشانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
سها نظری خواجه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محمدابراهیم اتحادیه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
رومیصا قربانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
یاسمن کریمی بی حصار
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
علیرضا سجادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
سمیه ساری پور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
یاشار مرادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)