مينودشت

مينودشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حسین جعفری نژاد
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سودابه جامکی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
محمدجواد سراوانی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدی مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نفیسه پورکریم
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
مهدی سقائی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
الهه زرین
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
علی قره سو فلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فریبرز طوسی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد بدیع میزبان
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدی بشارتلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدمهدی جهان تیغ
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی لگزایی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیرمحمد پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا شاملو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
رضا هلاکو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
یاسین شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدرضا اسلامی راد
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه قزلسفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
آرین مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا بشارتلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
محمد مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدمهدی ساسانی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدی خواجه
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسین ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه مرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
هانیه صادقی زاده
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمد گرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نرجس سادات حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره