بندرتركمن

بندرتركمن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


معصومه ثوبی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
فرزانگان
سلما قولجانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه فرشادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
مائده ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
حضرت زینب
عبدالرحمان چوپانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
میترا بینائی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
حضرت زینب
مسعود آرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
سیما رجب پور
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب
عادل اوده
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
گونای بلاژ
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
محمد امیر قرنجیگ
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
عاصف قدر دان توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
یاسین دوجی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
سینا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محسن میرابی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
اسماعیل توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدرضا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
دیانا اعتمادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
حضرت زینب