بندرگز

بندرگز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


یگانه سادات موسوی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
هستی ملاح
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی محمدی کفتر کاری
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بشارتی
سینا هراتی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بشارتی
احمدرضا دلارامی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بشارتی
مجید محمدی کفترکاری
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بشارتی
شایان شهبازی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بشارتی
عرشیا جلالی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بشارتی
محمد تمسکنی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدمحمد موسوی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بشارتی
سیدامیرطاها کاظمی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
بشارتی
علی دائی
نهم - بندرگز
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
بشارتی