آزادشهر

آزادشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فرهاد سعیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
فاطمه غفاری توران
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین بهزادی نژاد
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
محمدجواد گلچین
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
زهرا منصوری رضی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی پودینه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
ساره بای
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
ابوالفضل مجاهدی راد
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
نگین عرب عامری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه گنجی وطن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی اکبر نوری قره تکن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
تانیا علی محمدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان