گنبد

گنبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


لیلا بزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :99
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سیده ملیکا حسینی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
ساناز قرنجیک
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فرزین فریور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدرضا دستیار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
کوثر رجبی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
محمدشریف آق اتابای
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
پیمان پورانجنار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
الناز محمدعرازی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
فرید چپرلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
مائده رمضان زاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدامین پرسم
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
شریف شیرمحمدلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
پریسا هیوه چی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
مصطفی ارازی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
عادل گل چشمه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
آیدا صابری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
عبدالرحیم ایکدری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
فاطمه همایونی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
زهرا سلاقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سیده صبا حسینی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
متین فراستی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
افسانه ملکی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نونا نادرزاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه اسماعیلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
کیانا نوریان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حوریا یاپنگ غراوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا ترابی کلاکی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نسرین عبدالله زاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سهیلا قورچائی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
ماهره صابری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
یاسمین محمودیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مریم آق ارکاکلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدامین شادی اردهائی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
محمد عطائی عظیمی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
ابریشم قاسمی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نیما قبادی فر
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
سارا قزلجه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
صبا حسن پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
هانیه آق‌
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نازنین نوری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نازیلا آق بیرامی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فوزیه آراسته
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدمهدی سرای لو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
فائزه سلاقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
درسا ناظری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مبین سجادی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
فاطمه براتی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
غزاله عباسیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه احرامی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
عدنان گوگلانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
عبدالمنان آور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
محمدصالح نیازمند
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدامین ولی پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
ایل هان مشرقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرش شفیع پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه استرآبادی
آینار چرکزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه بصیرت