دالاهو

دالاهو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد حسین افضلی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پوریا همتی بی نهری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پژمان صفری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رامین ولیدی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهیدبهشتی