اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد کامیاب جعفری
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
هستی رشیدی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
استعداد درخشان فرزانگان
محمدحسین بیگرضایی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حافظ مرادی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
فاطمه شهبازی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
استعداد درخشان فرزانگان
امیر حسین حسینی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرمحمد کریمی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدحسین فلاحی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی ذوالفقاری
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
سینا خسروآبادی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدامین نازآفرید
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سپنتا کیانی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ابوالفضل میرزایی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
آراد ظهرابی
نهم - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی