گراب

گراب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نسیم موسیوند
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
پردیس
مریم کوشکی
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین اکبری
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دانش