فيروزآباد

فيروزآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


هانیه حسنوندی
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نور
مریم معنوی
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محیا الماس پور
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نور
رضا ندری
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر