رومشكان

رومشكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدمهدی کرمیان مفرد
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
نمونه دانش
مریم نوری
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
پردیس
رضا سوری
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه دانش
یونس کولیوند
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه دانش
کیمیا فرامرزی
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
پردیس
محمدجواد گراوند
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دانش
محمدجواد امرایی
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دانش
هومن علیزاده
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دانش
احمدرضا امرایی
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دانش
بشار رومیانی
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دانش
امیررضا مرادپوریان
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دانش
محمدجواد رحمانزاده
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دانش
امیرحسام رفیعیان
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دانش
احمدرضا کولیوند
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دانش
امیرجواد امرایی
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دانش
فاطمه محمدپور
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
پردیس
دیار کشاورز
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ شهید بهشتی
مهدی پادروند
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دانش
امیرمحمد امرایی
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دانش
هستی خانمحمدی پادروند
نهم - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
پردیس