دورود

دورود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهدی یاراحمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4058
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :104
نمونه دولتي
خوارزمی
حسین ارکیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
شهید بهشتی
مرتضی باجلان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی نیکوبخت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی دالوندی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
خوارزمی
یاسین عبدالهی زاده
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
خوارزمی
سعیده صوفیوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سپیده صوفیوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
نیکتا نوید
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا نوید
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی نوید
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
حلیا پورحاتم
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
آرش نیکو
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خوارزمی
محمدرضا پیریائی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خوارزمی
نگار نیکو
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
تینا پیامنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
امیررضا سالاروند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
خوارزمی