نورآباد

نورآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیر حسین غلامی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ذکریای رازی
سینا قاسمی سرابی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ذکریای رازی
محمدرسول زارعیان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ذکریای رازی
پویان کرمی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ذکریای رازی
ثناء زارعیان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ذکریای رازی
میثم غلام پور
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
ذکریای رازی