بروجرد

بروجرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهدی امیدی فیروزآبادی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
باقرالعلوم
نیوشا پیریایی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
مانیا کریم پور
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
حسین پاپی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهرزاد خدادادیان
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی مقدسی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه فتاحی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
یونس میرزایی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین یاراحمدی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا سوری نژاد
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
باقرالعلوم
مهرزاد زندوکیلی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
باقرالعلوم