خرم آباد

خرم آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


کیارش ذوالفقاری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
نواب
هلیا سلیمانی شکری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
آرتا دخت افضلی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
لیلیا خورشیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
بهشت آیین
محمد سمساریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
کیانا پارسا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
فریماه حسامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6543
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
آرتین گودرزی مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
ثنا چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
بهشت آیین
ستایش کرمعلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نیایش چنگائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
سیده پرنیان آهوقلندری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بهشت آیین
محیا صادقی درویشی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
بهشت آیین
سیده سارا حسینی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
روژان شفیعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیدا حیات پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بهشت آیین
بیتا عادلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
ثناء دالوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بهشت آیین
هدیه بهرامی نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
محمد مهدی معتمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
غزل شمس خرم آبادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بهشت آیین
آنیتا رضا پور چولاندیمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیررضا فراست
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
هستی صمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سیده زهرا قاسمی تبار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
آیدا خدادادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد نادری زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد مهدی یاری نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نواب
پارمیس سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین کریمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
احمدرضا نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نواب
آیدا محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
محمد رشنو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نواب
پرنیا رازانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا حاتم وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهار
محمد حسین زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
معصومه خداکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهار
محسن عسکری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نواب
مبینا گوشه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهدیه فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
تارا امرائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین یعقوبی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارا رشنو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیر محمد تقی زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4368
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر حسین میر چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
فاطمه رحمتی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
دیبا ترکاشوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شاهرخی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مینا شاهرخی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه قاسمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهار
عسل میرزایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مدهنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نگین بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهرسا بازگیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
حنان رک رک
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیر حسین بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نرگس امیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شفیع پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پانته آ سبزوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس فیروزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بهاروندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محدثه والی نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حسین ویس کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
کوثر مرادعلیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
پانیذ صادقی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا دریکوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهار
یاسین فراش
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4080
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نواب
کتایون شریفی راد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهار
آناهیتا ماسوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد ناصری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
آیسان خسروی فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
فاطمه نعمتی زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن صحرائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بهار
فاطمه قائدرحمتی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بهار
پرهام پیرحیاتی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نازنین بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
الهه نامداری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
یزدان حقی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محمد مهدی توشمالی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
فائزه آزادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیر محمد فروتن نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی