بافت

بافت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدعلی سلجوقی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
علامه حلی
مبینا طغرلی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا دولتی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی
مریم شکوه سلجوقی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن دولتی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
شریعت
محمد امین قزوینی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی
یونس کهوری زاده احمدی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا نوری گوشکی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
سیدابوالفضل مکی آبادی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
ندا سلطانی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
زینب غفاری راد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا معینی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه رجایی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین حمزه نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
محمدامین احمدی پور
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی منظری توکلی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
نرگس سلجوقی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه تقی زاده شول
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شریعت
علی شاهی مریدی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
محمدمهدی توکلی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
هلیا بهرامی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا حمزه نژادی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی نصیری
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین حمزه نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
مبین امینی زاده
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
ساغر سلطانی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه مظفری
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ریاحی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی دهقانی سلطانی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 3859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا بلوچی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شریعت
فاطمه بیژن
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شریعت
محمدصالح مددی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه محمددرختی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین محسنی تکلو
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
مبینا نقوی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
حسین حمزه نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5240
 
تيزهوشان
علامه حلی