انار

انار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیر مهدی شمسی شاهم آبادی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
علامه حلی
فرزانه محمدیان
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6811
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
امیرحسین ناجی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2
فاطمه خبری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صادقی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن ذوالفقاری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نگار نیک نفس
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 2
مجتبی فیروزی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 2