زرند

زرند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فرزانه حسن زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه ولایت
زهره بهاالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی
نسترن حسینایی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه ولایت
فاطمه متصدی زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه ولایت
محمود ترابی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ولایت
مهدی گلستانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ولایت
زهرا عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ولایت
احمد رضا متصدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
فهیمه مومنی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ولایت
محمد رضا حسن زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ولایت
پوریا صادقی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ولایت
پویا میرزائی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ولایت
رسول زمانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ولایت
مهسا افشار
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ولایت
فاطمه مقدس زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین خسروی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ولایت
حنانه عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا علیزاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی
سینا منصوری
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ولایت