جيرفت

جيرفت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدصالح سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نیما مشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضا امیری کچمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
حامد امیری هنزا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3867
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
سیدامیرحسین بهادر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین مولائی مقبلی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3877
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه رستمی نژاد دولت اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه عبدلی نسب گروهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه ابرار
نعیم ده شیری پاریزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4087
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضوان پورخاوش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حمیده امیری سرمشک
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3727
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ام البنین مظفری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه ابرار
رقیه برهمند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه ابرار
طاها احمدی تنگانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدرسول کفاشی جلگه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3947
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علیرضا مصطفوی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نگین اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه فلاح
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه زهرا امیرمحمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امیرمهدی اسکندری گدار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه ابرار
سارا احمدی راد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ابرار
معصومه پور حاجبی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه سعیدی نژاد گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
رضا آزادمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
یاسمن یاغی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حدیث سعیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه احمد یوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
رقیه کمالی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه زهرا کمالی باغراهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
نرجس امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث بهروز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه منظری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
زهرا دهقان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد امیری نیا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل امیری دوماری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
یاسین سلیمانی هونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
علی فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امینه امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابرار
هانیه اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا مهنی پور نراب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدحسین ترکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
امیرمحمد مهنی علاءالدین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
امین رضا صالحی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
مجیر کوهستانی بهرآسمان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رقیه صادقیان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه انجم روز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه آینه شبه ناصری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مبینا طاهری سروتمین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
پردیس فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمعین رضاخانی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرعباس آذرآئین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه سرحدی امجز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مبینا مارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علیرضا سیفی طرج
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین مرسلپور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فرسام مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
پویا ملائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی معافی فر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رقیه جبالبارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابرار
یزدان رئیسی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
فاطیما ملائی دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ملیکا سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مهدیه رستمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حسین جبالبارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
فرناز شیروانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مهدی سالاربارده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
محمد سالاری بهرامی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
یاسمن اسکندری دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ابرار
زهرا شفیعی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ابوالفضل رفیعی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
ادیب دلفاردی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل گروهی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی