بم

بم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


طاهره دشتی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :124
نمونه دولتي
محدثه
محمداصغر جزینی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
فردوسی
یاسمن بهجت نیا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :87
نمونه دولتي
محدثه
زینب توکلی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
محدثه
فاطمه اسدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
مهناز بینایی رهبری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4234
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
محدثه
عباس سرحدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4136
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
فردوسی
علیرضا رودمشکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین سیدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
فردوسی
محمد مهدی افضلی نیا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
فردوسی
ابوالفضل رنجبریان عباسعلی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
فردوسی
محمدمهدی جزینی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی
نگار افری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
محدثه
فاطیما سالاری پناه تاج آباد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
محدثه
امیرحسین عسکری برواتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فردوسی
عرفان پورکرمعلی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فردوسی
معین دریجانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
متین محمدآبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
امیرعباس جعفری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فردوسی
فاطمه السادات زورونی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل برخوردار برواتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فردوسی
کسری مومن آبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فردوسی
زهرا دریجانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه بی غم
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهرناز ناروئی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
محدثه
فاطمه بنی ابراهیمی کرکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
محدثه
فاطمه سادات دریجانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دهقانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
محدثه
پرناز جزینی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
محدثه
امیرمهدی جرجندی زاده بدرآباد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 3850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فردوسی
ایلیا افشاری پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
فردوسی
فهیمه جرجندی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
محدثه
سبحان رادنیا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
سینا پنجعلی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
فردوسی
غزل حمیدی مقدم
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
محدثه
محمدهادی خبری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فردوسی
نداء فدائی پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
محدثه