رفسنجان

رفسنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیربابک باقری رفسنجانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :106
تيزهوشان
علامه حلی
محمدحسین جمالی رفسنجانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
علامه حلی
پوریا معصومی خانشان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی
امیرعلی توانایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
علامه حلی
امیراردوان توانایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلی
محمدپارسا محیط
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدصالح حسینی امین
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6721
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلی
بهاره اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
پویا اسکندری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلی
امیرعلی پورلشکری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی
علی اصغر بمانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدجواد بابائی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی
طاها عبدالله نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
شهریار رحیمی باقری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
ابوالفضل ابوطالبی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
محمد انصاری نسب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
آذین اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
هنگامه سعادت
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد جعفری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محسن رحیم پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
الناز مرادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل مجیدی رحمت ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
علی محمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا غروی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید سجادی
امیرمحمد خانی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
مریم زین الدینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه السادات حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا زین العابدینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهید سجادی
مهدی خراسانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
فاطمه شفیعی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهید سجادی
فاطمه محمدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهید سجادی
امیرحسین ترک ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
محمدامین حیدری پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب
زکیه عباسی سرداری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیرمهدی هاشمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
علی اابن اابیطاالب