باغستان

باغستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


هنگامه کریمی
نهم - باغستان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مهرایران