ملارد

ملارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سیدامیرحسین هادی پور
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دکترهشترودی
شایسته اسماعیلی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
رضا محمودی ریکنده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
دکترهشترودی
صدرا محمودی ریکنده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلی