شهرجديد پرند

شهرجديد پرند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ارشیا کیانی زاده
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
شهیدرجایی
مائده طاعتی
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان
تینا جوادی
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمیه
مائده میرزائی
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
باران علی نظری
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
زهرا عباس
نهم - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان