رباط كريم

رباط كريم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


یاسمن تمسکنی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مهدی قنبری
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهیدرجایی
ثنا علیزاده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا جعفری
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه ساده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا یحیی پور
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
صفا قربانی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد جعفری اتابک
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدرجایی
الهه اسدزاده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
الهام اسدزاده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی عباسی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهیدرجایی
ستایش طهرانی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان