پاكدشت

پاكدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیر مهدی بارانی حسین ابادی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
دبيرستان جابربن حيان
امیر حسین گودرزی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
دبيرستان جابربن حيان
ثنا حسن زاده
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
دبيرستان شيخ مفيد
یونس سراقی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
دبيرستان جابربن حيان
فاطمه زهرا عاقبت بخیر
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
دبيرستان شيخ مفيد