ورامين

ورامين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


عرفان رزمی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه تاجیک
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
امیر المومنین