اسلام‌شهر

اسلام‌شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ملیکا نادری سنبل آبادی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
فاطمیه
نرگس شعبانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا امیری عالیه کلائی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
فاطمیه
حنانه غلامی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
مهرشاد جباری سلیمانلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
امام علی
حسن حسابی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهیدرجایی
معصومه هاشمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
ولایت
اسماء دیندارکلنتری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
فاطمیه
آرش سلیمان حاجتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شیخ کلینی
دانیال رضایی گلتبه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدرجایی
عرفان جدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
شیخ کلینی
نیلوفر شیخی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
میلاد تقی زاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
ماندگار البرز
علی رضاوند
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدرجایی
زهرا امیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مهرایران
شیدا یارجانلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مهرایران
عسل کبیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمیه
زینب عارفی مهر
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
ولایت
فاطمه حسینی خوشنامه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمیه
عسل سوخته سرائی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصادق ذکریازاده کارسیدانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
امیرعباس نوروزی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدرجایی
پرنیا مکاری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فرنوش محبتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مهرایران
مرضیه شیرافکن کهران
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمیه
رومینا شهبازی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ولایت
یگانه مرادی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا نجفی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شیخ کلینی
محمدجواد قاسمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان امام رضا
محمدحسن صفره
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان امام رضا
محمدحسن قیچی وند
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام علی
محمدحسام ایرجی راد
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان امام رضا
محمدپارسا رفیعزاده تولون
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان امام رضا
آیناز حسین زادگان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی داداش پور
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام علی
محمدعلی زارعی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نيکان - منطقه 19
علی ژیانی قوشخانه سفلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ماندگار البرز
زوشا فرزان مهر
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی قاسمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
ماندگار البرز
مبینا نجفی شمسدل
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
مهرایران