آستانه اشرفيه

آستانه اشرفيه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


الهه عموئی
ششم دبستان - آستانه اشرفيه
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
آرمان ناصری
ششم دبستان - آستانه اشرفيه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی