صومعه سرا

صومعه سرا - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ماهک دلخوش
ششم دبستان - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا ارشدی کلور
ششم دبستان - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان