آستارا

آستارا - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ابوالفضل پوربابایی
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
میرزا کوچک خان
پریسان بهرام خو
ششم دبستان - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان