فومن

فومن - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هاجر جوانمرد سیدآبادی
ششم دبستان - فومن
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان