لاهيجان

لاهيجان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پری ماه کفایتی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
زهرا چائیچی نصرتی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
مجتبی هنردار
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
ترنم پوررمضانی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6982
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
غزال امیرخانی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
فاطمه استوار لاله دشتی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
پارسا جمال امیدی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
ملیکا دادرس
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
بهار حسین دوست دموچالی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
سیده دیبا ذاکر نقیبی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6858
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
رها شادمهر
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
امیر رضائی بازکیائی
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
تارا موذن
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا
آنیتا درویش نارنج بن
ششم دبستان - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان امام رضا