خسروشاه

خسروشاه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هستی دوستی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
ناحیه 3
مهلا توپچی خسروشاهی
ششم دبستان - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
ناحیه 3