هشترود

هشترود - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیررضا بخشی سراسکانرود
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
مبینا خیراله پور
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
دریا محسن زاده
ششم دبستان - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5