ملكان

ملكان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ایلیا ذوقی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
علامه طباطبائی
سماء قاسمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر شمسی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
پریا دیانتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی رضا نظارتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه طباطبائی
هادی بیرامی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه طباطبائی
ثمین رشیدیان ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد ایمانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه طباطبائی
الیسا حاجی زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ساحل سلیمانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه بابالاری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
الهه سبزی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطیما زمانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه نعیمی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امین نصیری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبائی
زهرا جعفری میدانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ملینا رشدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا ضابطیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مستوری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبائی
هاجر طباطبایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حیدری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4256
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان