اهر

اهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هادی امیدی حاجی عطالو
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
علامه حلي
آیسان جعفرپوربسطام
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حضرتی
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مهدی اصغری
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلي
علی فلاحی سامبران
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
حسنا بایبوردی
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین فلاحی
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
یسنا رضائی
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
هستی اسدی دهستان
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
دینا متین‌فرد
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا معصومی اصل
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سینا حسنی اصل
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلي
سما بالازاده
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زینب غفارپور
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ملیسا اسماعیلی‌مهر
ششم دبستان - اهر
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان