عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


علی قادری هروان
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه حلي
علی فیروزی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلي
سحر باقرپور
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
سعید خاتمی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
علامه حلي
ساغر حجازی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی صدقی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
ایلیا جعفری
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
مهدی عظیمی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلي