سراب

سراب - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدحسین مطلبی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
ابن سینا
رضا اسکندری اقدم
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
ابن سینا
مهدی دلخوش
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
ابن سینا
امیرمهدی بابائی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
ابن سینا
امیر محمدبیگی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ابن سینا
زهرا پورمحمدی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صدقی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سحر عبدی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق جوادی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان