مرند

مرند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ابوالفضل اسدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
پریسا مجیدی فر
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
سینا عبادالهی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
سویل السادات موسوی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
علیرضا اسدپور
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
نگین سلمانپور
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
احسان ابوالحسنی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
سیدامین کاظم پور
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6687
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
الناز قربانزاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین پسندیده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
پویا سلیمانی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
مهدی ادیب
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
مبین رجبی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
زهرا لطفی نیا
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
الیار دهقان نژاددستجرد
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
هانیا حسین زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مائده برنجیان
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان ترابی نهاد
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
آتنا قلی زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
پریا رقیمی ملایوسفی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
فرشاد جعفری انامق
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری